Проценти
Математика

Oзнака за проценат је %. Један проценат је стоти део нечега

May 17, 2020

Симетрала угла
Математика

Симетрала угла је права која садржи теме угла и дели тај угао на два једнака дела. Свака тачка која припада симетрали угла подједнако је удаљена од његових кракова.

May 12, 2020

Две праве су нормалне ако се секу под правим углом. Из сваке тачке можемо конструисати нормалу на дату праву. То ћемо сада и да покажемо. Разликоваћемо два случаја:

May 10, 2020

Симетрала дужи MN  је права s. Нека су на њој дате тачке A, B, C, D редом. Измери растојање тачке А од крајева дужи. Да ли су дужине дужи AM и AN једнаке?

May 5, 2020

СИМЕТРАЛА ДУЖИ
Математика

Симетрала дужи је права која садржи средиште дужи и нормална је на дату дуж. То јест симетрала дужи дели дуж на два једнака дела па нам омогућава да без мерења дужи било коју дуж поделимо на два једнака дела.

May 3, 2020

Посматраћемo следеће две слике у односу нa праву линију. Примећујемо да је прва слика правом линијом подељена на два једнака дела, док са другом сликом то није случај.   За слику кажемо да је осносиметрична ако постоји бар једна права таква да се одговарајући делови слике поклопе када се слика пресавије на тој правој. Ова […]

April 28, 2020

Неједначине у којима је непознат чинилац, делилац и дељеник

April 26, 2020

Једначина у којој је непознат чинилац Непознати чинилац се израчунава тако што се производ подели познатим чиниоцом. Пример 1. Реши једначину. Провера. Проверу тачности решења ћемо урадити тако што ћемо у полазној једначини уместо  ставити решење које смо добили, односно, Једначина у којој је непознат дељеник Непознати дељеник се израчунава тако што се помноже делилац […]

April 12, 2020

Бројевни израз је израз у коме се јављају бројеви, рачунске операције и заграде. Код бројевних израза се мора поштовати редослед извршавања рачунских операција. Напомена. Предност имају изрази у заградама, следе множење и дељење, а тек на крају долазе сабирање и одузимање. Пример 1. Израчунај вредност израза: . Како у овом изразу нема заграда, прелазимо на […]

April 9, 2020

Комутативност множења Множење разломака је комутативна операција, за свака два разломка и важи: Асоцијативност множења Множење разломака је асоцијативна операција, за свака три разломка важи: Пример 1. Израчунај вредност израза Приметимо да ћемо врло брзо доћи до решења задатка ако искористимо својство асоцијативности, па ћемо прво израчунати , а затим тај производ помножимо са Пример […]

April 5, 2020

Разломак у децималном запису дели се декадном јединицом тако што се децимални зарез помера улево за онолико места колико та декадна јединица има нула.

April 1, 2020

Дељење разломака
Математика

Количник два разломка једнак је производу дељеника и разломка који је реципрочан делиоцу.

March 29, 2020

Пошто смо научили како се множе два разломка у децималном запису, можемо приближно да проценимо колики би требао да буде производ...

March 26, 2020

Множење разломака декадном јединицом Закључак: Дакле, разломак у децималном запису се множи декадном јединицом тако што се децимални зарез помера удесно за онолико места колико има нула у тој декадној јединици. Пример 1. 0,004∙100=0,4. Како декадна јединица 100 има две нуле, ми смо при множењу броја 0,004 бројем 100 децимални зарез померили за два места […]

March 25, 2020

обрада Множење разломака природним бројем Дакле, како је , закључујемо: Разломак у запису , множимо природним бројем тако што се бројилац помножи тим бројем, а именилац остаје непромењен. Производ два разломака Разломци у запису се множе тако што се бројилац помножи бројиоцем, а именилац имениоцем, Пример 1: Такође, сада када ово знамо, можемо разломак помножити […]

March 22, 2020