Троуглове који имају једнаке углове и пропорционалне одговарајуће странице називамо сличним. Страница једног троугла одговара страници другог троугла када се оне налазе наспрам углова који су једнаки.

May 24, 2020

Констуктивна подела дужи на делове чија је размераколичник два природна броја своди се на конструктивну поделу те дужи на једнаке делове. То значи, да би смо дату дуж поделили на самерљиве делове, прво морамо да конструктивно одредимо заједничку меру тих делова.

May 21, 2020

РАЗМЕРА ДУЖИ
Математика

Размера две дужи је количник мерних бројева те две дужи мерених истом јединицом мере. Размера две дужи не зависи од јединице мере којом су оне мерене. Важно је само да су мерене истом јединицом мере.

May 17, 2020

Домаћи задатак-збирка задатака 1,2,4,6 страна 130.

May 10, 2020

Одреди обим и површину осенчених фигура са слике ако је полупречник највећег круга

May 10, 2020

Површина кружног прстена једнака је разлици површина кругова који га образују

May 10, 2020

Део круга ограничен са два полупречника и одговарајућим кружним луком, назива се кружни исечак. Површина кружног исечка зависи од полупречника круга на коме се тај исечак налази и од централног угла који му одговара.

May 3, 2020

Површина круга
Математика

Изводимо закључак да се површина круга све мање разликује од површине паралелограма. Површина круга једнака је производу квадрата његовог полупречника r и броја pi.

May 3, 2020

Дакле, дужина кружног лука зависи од полупречника кружнице на коме се тај лук налази и од централног угла који је одређен крајњим тачкама тог лука.

April 26, 2020

ОБИМ КРУГА
Математика

Обим круга једнак је производу његовог пречника и броја пи.

April 23, 2020

Периферијски угао је два пута мањи од централног угла над истим луком.

April 20, 2020

Примена пропорција у задацима са размером

April 5, 2020

Примена пропорција у проблемским задацима

April 5, 2020

Пропорције имају велику примени у задацима, као и у свакодневном животу, па ћемо сада видети неке примере.

April 5, 2020

Једнакост више од две размере назива се продужена пропорција. Продужена пропорција коју образују три размере је облика

April 5, 2020

Две променљиве величине су директно прпорционалне уколико се исти број пута повећавају, односно смањују и једна и друга величина.

April 4, 2020

Обрнута пропорционалност је зависност између две променљиве величине таква да је производ њихових одговарајућих вредности сталан.

March 31, 2020

Зависност између две променљиве величине таква да је количник одговарајућих вредности сталан (константан, непроменљив) назива се директна пропорционалност.

March 28, 2020

Ако тачке имају једну координату исту, растојање између њих рачунамо тако што координате које нису једнаке одузмемо, па од тога нађемо апсолутну вредност.

March 24, 2020

Раван којој припадају две међусобно нормалне бројевне праве са заједничком почетном тачком назива се координатна раван. Међусобно нормалне бројевне праве се називају кооридантне осе. Хоризонтална оса се назива апсцисна оса, означава се са x па се често назива и x-оса. Вертикална оса се назива ординатна оса, означава се са y па се често назива и […]

March 22, 2020