Површина четвороугла са нормалним дијагоналама једнака је половини производа дужина његових дијагонала

May 24, 2020

Површина трапеза
Математика

Посматрајмо било који трапез. Сада ћемо премештањем делова трапеза направити троугао, за који знамо да израчунамо површину. Замислимо да смо троугао CFD исекли и преместили га на место троугла BFH, тиме смо од почетног трапеза добили троугао AHD, који има једну страницу једнаку  a + b , а висина је једнака висина трапеза h. Што […]

May 17, 2020

Закључујемо да је површина паралелограма једнака производу странице паралелограма и висини која јој одговара. Површина троугла једнака половини површине добијеног паралелограма.

May 3, 2020

Површина фигуре се може схватити као број јединичних фигура од којих се та фигура састоји.

April 26, 2020

Делтоид
Математика

Делтоид је конвексан четвороугао који има два пара суседних једнаких страница. За сваки делтоид важи: Троуглови DBC и DBA су једнакокраки (DB = BC, DA = BA) Троуглови ACD и ACB су подударни на основу става ССС Делтоид има следећа својства: Два наспрамна угла делтоида су једнака Дијагонале делтоида су међусобно нормалне Права AC је […]

April 11, 2020

Трапез
Математика

Дефиниција1. Трапез је четвороугао који има тачно један пар паралелних страница. Паралелне странице трапеза називају се основице трапеза (AB,CD). Преостале странице трапеза,BC и AD,су краци трапеза. Висина трапеза,дуж DE, је дуж чије крајње тачке припадају правама које садрже основице и која је нормална на те праве. Дужина висине једнака је растојању правих које садрже основице […]

March 25, 2020

Дефиниција: Паралелограм чије су све странице једнаке наѕива се ромб. Својства ромба Све странице ромба су једнаке, Наспрамни углови ромба су једнаки, Висине ромба су једнаке, Дијагонале ромба се полове и секу под правим углом. Дијагонале ромба полове његове унутрашње углове У ромб можемо уписати круг, Пречник тог круга, једнак је висини ромба, Ромб је […]

March 24, 2020

Паралелограм
Математика

Četvorougao čije su naspramne stranice paralelne naziva se paralelogram.

March 22, 2020